The Pantheon across the lake, Stourhead Garden, Stourton, Wiltshire.

Picture of Stourhead Garden, Stourton, Wiltshire, England